ഫോർമുല

ഡാറ്റ കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല

വിഭാഗം-ശീർഷകം
1 ഇനാമൽഡ് കോപ്പർ വയർ - ഭാരവും നീളവും പരിവർത്തന സൂത്രവാക്യം എൽ/കെ.ജി L1=143M/(D*D)
2 ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വയർ- ഭാരവും നീളവും പരിവർത്തന സൂത്രവാക്യം g/L Z=(T*W-0.2146*T2)*8900*1000/1000000
3 ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വയറിന്റെ ക്രോസ്-സെക്ഷണൽ ഏരിയ mm2 S=T*W-0.2146*T2
4 ലിറ്റ്സ് വയർ-ഭാരവും നീളവും പരിവർത്തന ഫോർമുല എൽ/കെ.ജി L2=274 / (D*D*2*Strands)
5 ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വയർ പ്രതിരോധം Ω/L R=r*L1/S
6 ഫോർമുല 1: ലിറ്റ്സ് വയറിന്റെ പ്രതിരോധം Ω/L R20=Rt ×α×103/L3
7 ഫോർമുല 2: ലിറ്റ്സ് വയറിന്റെ പ്രതിരോധം Ω/L R2(Ω/Km)≦ r×1.03 ÷s× at×1000
L1 നീളം(എം) R1 പ്രതിരോധം(Ω/m)
L2 നീളം(M/KG) r 0.00000001724Ω*㎡/m
L3 നീളം(KM) R20 20°C (Ω/km)-ൽ 1 കിലോമീറ്ററിന് കണ്ടക്ടർ പ്രതിരോധം
M ഭാരം (KG) Rt t°C (Ω)-ൽ പ്രതിരോധം
D വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) αt താപനില ഗുണകം
Z ഭാരം(ഗ്രാം/മീ) R2 പ്രതിരോധം(Ω/Km)
T കനം(മില്ലീമീറ്റർ) r 1 മീറ്റർ ഒറ്റ-സ്ട്രാൻഡ് ഇനാമൽ ചെമ്പ് വയർ പ്രതിരോധം
W വീതി(എംഎം) s സ്ട്രോണ്ടുകൾ (കണക്കുകൾ)
S ക്രോസ്-സെക്ഷണൽ ഏരിയ(mm2)